Komunikaty

  

Główna

 

Komunikaty
Władze i Organy
Galeria foto
Trofea
Strzelectwo
Kultura łowiecka
Odznaczenia
Koła łowieckie

Kynologia

Druki
Edukacja
 


kliknij na baner

 

Zawiadomienie ZO PZŁ w Siedlcach w sprawie terminów egzaminów na uprawnienia selekcjonerskie oraz uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie poprawkowe do wykonywania polowania.


Test Hodowlany - Próby pracy polowej dla wyżłów i psów małych ras. Siedlce 17.10.2020 


Komunikat ZO PZŁ w Siedlcach w sprawie szkolenia w trybie zdalnym kandydatów na uprawnienia selekcjonerskie 


Zawiadomienie  o egzaminach poprawkowych na podstawowe uprawnienia łowieckie


Uchwała nr 28/2020 ZO PZŁ w Siedlacach z dnia 19.06.2020 r. w sprawie przeprowadzenia kursu na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W załączniku: uchwała, komunikat  ze szczegółami i terminami, wniosek kandydata o szkolenie w trybie zdalnym.


Zarządzenie nr 6/2020 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach z dnia 8 maja 2020 r.


Zarządzenie nr 5/2020 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach z dnia 30 kwietnia 2020 r.


Zarządzenie nr 4/2020 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach z dnia 17 kwietnia 2020 r.


Zarządzenie nr 3/2020 Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Siedlcach z dnia 31 marca 2020 r.


Zarządzenie nr 2/2020 ZO PZŁ w Siedlcach z dnia 12 marca  dot. coronowirusa i pracy zdalnej


KOMUNIKAT   ZO PZŁ w Siedlcach dot. szkoleń kandydatów na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania oraz uprawnień selekcjonerskich


KOMUNIKAT   ZO PZŁ w Siedlcach dot. inwentaryzacji zwierzyny łownej w okręgu siedleckim PZŁ


KOMUNIKAT   ZO PZŁ w Siedlcach dot. terminów oceny prawidłowości odstrzału rogaczy na terenie okręgu.


  KOMUNIKAT  dot. wysokości skladki członkowskiej do PZŁ za rok 2020

 


Komunikat w.s. terminów egzaminów jesiennych na uprawniwnia podstawowe i selekcjonerskie do wykonywania polowania

 


 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz

 


 

Komunikat ZO PZŁ w Siedlcach dot. jesiennego kursu na podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania.


 

Komunikat ZO PZŁ w Siedlcach dot. Okręgowych Zawodów Strzelań Myśliwskich dla reprezentacji kół macierzystych okręgu siedleckiego w klasie powszechnej, oraz dla zawodników indywidualnych nie reprezentujących kół łowieckich, które odbędą się w dniu 23.06.2019r. na strzelnicy naszego Zarządu w Balach/k Mokobód


 

KOMUNIKAT ŁOWCZEGO KRAJOWEGO dot. "Łowca Polskiego"

 


Zawiadomienie ZO PZŁ w Siedlcach dot. terminów egzaminów na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie do wykonywania polowania


 

Diana po polowaniu - Warsztaty łowieckie dla kobiet -  Zielona Góra 26-28 kwiecień 2019 r.


 

KOMUNIKAT ZO PZŁ w Siedlcach z dnia 27.02.2019 r. dot. szkolenia z oględzin tusz zwierzyny (weterynaryjne), terminu i miejsca oceny prawidłowości odstrzału jeleni-byków i danieli-byków w sezonie 2018/19, szkolenia dla kandydatów do uzyskania podstawowych uprawnień do wykonywania polowania oraz dla kandydatów na selekcjonerów


KOMUNIKAT ZO PZŁ w Siedlcach dot. inwentaryzacji zwierząt łownych w okręgu siedleckim 


 

INFORMACJA ZO PZŁ w Siedlcach dot. organizacji szkolenia kandydatów na strażników łowieckich, przeprowadzania oględzin tusz, szacowania szkód łowieckich, terminach wyceny medalowej parostów rogaczy...

 


 

KOMUNIKAT ZO PZŁ w Siedlcach dot terminów  oceny prawidłowości odstrzału rogaczy w roku 2018


 

ZAWIADOMIENIE ZO PZŁ w Siedlcach dot. terminów egzaminów na uprawnienia podstawowe i selekcjonerskie do wykonywania polowania.


 

Informacja ZO PZŁ w Siedlcach dot. szkolenia dla kandydatów na podstawowe uprawniwnia do wykonywania polowania


 

KOMUNIKAT

Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców który miał odbyć się w Uśniakach 06.10.2018r. został odwołany.


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie organizuje III edycję Studiów Podyplomowych
ŁOWIECTWO I AKTYWNE FORMY ZARZĄDZANIA POPULACJAMI DZIKICH ZWIERZĄT
Program studiów obejmuje ponad 200 godzin zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia audytoryjne, ćwiczenia terenowe, seminaria).


Począwszy od października 2018 roku Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, organizuje studia podyplomowe o nazwie "Szkody w gospodarstwach rolnych i ich szacowanie". Studia trwać będą dwa semestry.


Informacja oraz regulamin Okręgowych Strzelań Myśliwskich ZO PZŁ w Siedlcach w 2018 r.


 

Polski Związek Łowiecki złożył wniosek o sfinansowanie zakupu chłodni dla kół, które dzierżawią obwody w strefach ASF. Wniosek został oceniony pozytywnie, a pieniądze w kwocie 5 000 000 zł przyznane. 
W związku z powyższym PZŁ ogłasza nabór wniosków dla koł, które zainteresowane są chłodnią.


 

 Okólnik 5/2018 ZG PZŁ dot. oferty ubezpieczeniowej


Deklaracja przystąpienia do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zarządów kół łowieckich


Zawiadomienie ZO PZŁ w Siedlcach w sprawie terminów egzaminów na podstawowe i selekcjonerskie uprawnienia do wykonywania polowania


OKÓLNIK ZG PZŁ NR 11/O/2018 - WAŻNE INFORMACJE NA WALNE ZEBRANIA CZŁONKÓW KÓŁ


KOMUNIKAT

Zarząd Okręgowy PZŁ w Siedlcach informuje, że dnia 22.02.2018r. opublikowana została Decyzja Wykonawcza Komisji UE 2018/263 zmieniająca załącznik do Decyzji 2014/709, która zmienia obszary dotyczące ASF min. na terenie powiatów z terenu siedleckiego okręgu PZŁ.

Poniżej podajemy adresy do stron internetowych z przedmiotową Decyzją UE, oraz aktualną mapą obszarów ASF.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018D0263&from=PL

https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/


 

Nowe zasady selekcji obowiązujące od nowego sezonu łowieckiego 2018/2019


 

Komunikat 1/2018 ZO PZŁ Siedlcach dot. terminów inwentaryzacji zwierzyny, protokołów, terninu i miejsca oceny prawidłowości odstrzału, szkolenia kandydatów


 

  •  pismo w sprawie ustaleń ze spotkania Międzyresortowego Zespołu ds. łagodzenia skutków związanych z wystąpieniem przypadków ASF 

  • procedura przeszukiwania obszarów i zbierania zwłok dzików lub ich szczątków

  • wytyczne odnośnie stosowania zasad bioasekuracji przez myśliwych


1. Poprawki do druku sejmowego nr 1042 (nowelizowana ustawa Prawo Łowieckie), które mają zostać zgłoszone jako poprawki poselskie na posiedzeniu połączonych Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa i Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 5 lutego 2018r.2. Stanowisko Polskiego Związku Łowieckiego w sprawie poprawek do druku 1042


 

Pismo dot. konieczności przekazywania do końca sezonu gospodarczego miesięcznych sprawozdań z pozyskania dzików oraz ilości wyjść na polowania indywidualne


Ulotka informacyjna "jak postępować w przypadku znalezienia padłego dzika"


Pisma w sprawie obowiązku rejestracji produkcji podstawowej oraz sprzedaży bezpośredniej prowadzonych przez koła łowieckie w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii.


Ustawa z dnia 14 grudnia 2017r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym ustawy "Prawo Łowieckie"


Pismo ZG PZŁ dot. nadzoru nad kołami łowieckimi w sprawie zasad bioasekuracji, odstrzału dzików, sprawozdawczości dot odstrzału dzików.


Opublikowane w Dzienniku Ustaw, cztery teksty najnowszych rozporządzeń Ministra Środowiska:

1. rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie listy gatunków łownych; 


2.
rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne;


3. r
ozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz;


4.
rozporządzenie Ministra Środowiska zmieniające rozporządzenie w sprawie w sprawie rocznych planów łowieckich i wieloletnich łowieckich planów hodowlanych;


Oświadczenie Ministra Środowiska prof. Jana Szyszko ws. ASF


Komunikat Ministerstwa Środowiska w sprawie Puszczy Białowieskiej


Zawiadomienie o egzaminach na selekcjonerskie i podstawowe uprawnienia do wykonywania polowania które będą w maju 2017r.


Ustawa dotycząca szkód łowieckich


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.


Wytyczne Głownego Lekarza Weterynarii  dla myśliwych dotyczące postępowania podczas polowań na ptactwo łowne, w związku z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 u dzikich ptaków w Polsce.


Komunikat ZO PZŁ w Siedlcach dot. szczepienia lisów


Komunikat z dnia 26.08.2016 dotyczący afrykańskiego pomoru świń 

Protokół pobrania próbki krwi do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń


Studia podyplomowe: Uniwersytet Warmińko-Mazurski w Olsztynie
"Łowiectwo i aktywne formy zarządzania populacjami dzikich zwierząt"


Pismo ZG PZŁ - dot. wystąpienia CWD u jeleniowatych w Norwegii. W załączniku znajduje się pismo wraz z zaleceniami ZG PZŁ dla Zarzdów Okręgowych Polskiego Związku Łowieckiego


KOMUNIKAT Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Lublinie dot. szczepienia lisów w województwie lubelskim.


KOMUNIKAT nr 1/2016 Zarzdu Okręgowego PZŁ w Siedlcach dot. informacji o wypadkach komunikacyjnych z udzialem łosi, świadectw pochodzenia zwierzyny, planu odstrzału dzików. przekazywania do badań odstrzelonych lisów, świadect pochodzenia zwierzyny, planu odstrzału dzików Zarządu Okręgowego PZŁ


Okólnik nr 17/O/15 ZG PZŁ dot. krwiodastwa


Materiały dotyczce Afrykańskiego Pomoru Świń


Stanowisko Zarzdu Głównego Polskiego Zwizku Łowieckiego, będce wnioskiem o zamieszczenie sprostowania w związku z artykuł Stanowisko Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego, będące wnioskiem o zamieszczenie sprostowania w związku z artykułem "Rzeczpospolita Łowczych" .


Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii z dnia 10.10.2013 r.
w sprawie badania na obecność włośni w próbkach mięsa zwierząt


Pismo do Kół Łowieckich w sprawie rejestracji w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii,

 


 

 

 

 
 

 

„Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w woj. mazowieckim”

 
 

KOMUNIKAT 3/2012 z dnia 22.02.2012 r. dotyczący informacji w/s „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w woj.. mazowieckim” i materiałów (zarzdzanie programem i system wdrażania) przekazanych przedstawicielom kół łw (zarz?dzanie programem i system wdrażania) przekazanych 

TERMINY I DOKUMENTY dot. dla kół zainteresowanych uczestnictwem w programie

 

 

WNIOSEK o przystąpienie do „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie mazowieckim”. 

ZAŚWIADCZENIE o przydatności obwodu łowieckiego do wsiedlenia


 

PROGRAM ODBUDOWY POPULACJI ZWIERZYNY DROBNEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

 


UCHWAŁA WZ w sprawie zawieszenia polowania na kuropatwy 

UCHWAŁA WZ w sprawie przystapienia do „Programu Odbudowy Populacji Zwierzyny Drobnej w Województwie Mazowieckim”